Warunki Korzystania

Ze względu na wprowadzane innowacje technologiczne i zmiany obowiązujących ram prawnych niniejsze Warunki Korzystania muszą być zmieniane i/lub modyfikowane przez nas raz na pewien określony czas. Dlatego prosimy użytkowników o każdorazowe zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania przy każdej wizycie na tej witrynie i branie pod uwagę wszelkich zmian i/lub poprawek. 

Wstęp

Niniejszy serwis internetowy (zwany dalej „Serwisem”) został Państwu udostępniony przez firmę Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, KRS nr: 0000567666 (zwaną dalej “Henkel Polska“). Informacje udostępnione w tym Serwisie dotyczące Grupy Henkel i spółek zależnych (zwane dalej “Henkel“) oraz osób trzecich, zostały wybrane z największą starannością. Nie możemy jednak udzielić gwarancji co do kompletności i prawidłowości tych informacji. Henkel Polska nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści. Zawarte w niniejszym Serwisie oświadczenia dotyczące prognoz zostały złożone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże faktycznie osiągnięte przez firmę Henkel wyniki mogą znacznie odbiegać od wyżej wymienionych prognoz, ponieważ są one uzależnione od szeregu czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które w niektórych przypadkach znajdują się poza kontrolą Henkel. Bez naruszenia jakichkolwiek prawnych zobowiązań dotyczących zmiany oświadczeń zawierających prognozy, Henkel nie zamierza w sposób ciągły aktualizować wszystkich ww. oświadczeń zawartych w niniejszym Serwisie.

NINIEJSZY SERWIS ORAZ ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, ANI PRZEZ OBYWATELI LUB MIESZKAŃCÓW USA. OSOBY TE SĄ PROSZONE O KONTAKT Z LOKALNĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ HENKLA BĄDŹ Z WITRYNAMI AMERYKAŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH GRUPY HENKEL.

Treści zawarte w niniejszym Serwisie, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty produktów, usług Henkel Polska.

Warunki Korzystania z Serwisu

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.1. Charakter prawny Warunków Korzystania

Niniejsze Warunki Korzystania stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warunki Korzystania udostępniane jest przez Henkel Polska nieodpłatnie pod adresem strony internetowej Serwisu, przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszych Warunków Korzystania od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną. Korzystając z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na Warunki Korzystania. 

1.2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Henkel Polska świadczy na rzecz użytkownika Serwisu (zwanego dalej „Użytkownikiem”) następujące usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione w Serwisie (zwane dalej „Usługami”):

a) usługa polegająca na wyświetlaniu Użytkownikowi zawartości (zasobów) Serwisu oraz na umożliwieniu Użytkownikowi pobrania niektórych zasobów Serwisu (w przypadku Użytkownika, który nie zarejestrował konta w Serwisie zakres tej usługi może być ograniczony);
b) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji i usunięcia konta w Serwisie;
c) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zalogowanie do zarejestrowanego konta w Serwisie;
d) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zapisania się do newslettera i otrzymywanie newslettera na adres e-mail Użytkownika (o ile Użytkownik wyraził na to zgodę);
e) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi brania udziału w testach produktów, ankietach oraz akcjach promocyjnych i konkursach (na warunkach określonych w odrębnych regulaminach);
f) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wyszukiwania informacji zamieszczonych w Serwisie za pomocą wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki;
g) usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczania w Serwisie recenzji produktów Henkel.
h) Usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi prowadzenia zautomatyzowanej konwersacji za pomocą chatbota wbudowanego w Serwisie. 

Warunkiem świadczenia niektórych Usług jest zarejestrowanie konta w Serwisie i zalogowanie się przez Użytkownika do swojego konta. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i nieodpłatne. Użytkownik może w każdej chwili przerwać korzystanie z Usług.

1.3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

W celu korzystania z Usług niezbędne jest:

a) dostęp do komputera PC lub innego urządzenia mobilnego;
b) dostęp do sieci Internet;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa (rekomendowana jest najnowsza wersja przeglądarki);
d) włączona obsługa javascript w celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu (np. wyszukiwania, rejestracji, logowania);
e) adres e-mail i dostęp do konta poczty elektronicznej.

1.4. Zasady korzystania z Serwisu

Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Warunków Korzystania, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich, lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
b) zamieszczania w Serwisie treści powodujących zakłócenie pracy systemów teleinformatycznych lub innego, zakłócającego jego pracę, oddziaływania na Serwis;
c) zakłócania normalnego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
d) podejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Użytkowników do Serwisu.

 

1.5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Niniejsze Warunki Korzystania stanowią integralną część zawieranej przez Henkel Polska z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Na podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Henkel Polska zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług udostępnionych w Serwisie (w zakresie i na warunkach dostępnych w chwili korzystania z tych Usług przez Użytkownika).

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie (automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia  przez Użytkownika  stron  Serwisu), najpóźniej z chwilą usunięcia konta Użytkownika.

Henkel Polska ma prawo przerwać świadczenie Usług (w tym tymczasowo zablokować konto Użytkownika) w razie:

a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Warunków Korzystania;
b) umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści nieprawdziwych, bezprawnych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Henkel Polska lub Henkel;
c) wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem.

Henkel Polska ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług (w tym trwale usunąć konto Użytkownika) w razie powtarzających się przypadków, o których mowa w akapicie poprzedzającym. 

Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dpo.pl@henkel.com.

Użytkownikowi będącemu konsumentem (tj. osobie fizycznej, dokonującej z Henkel Polska czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia. Konsument, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia, może skorzystać ze wzoru znajdującego się w Załączniku nr 1 do Warunków Korzystania, przesyłając uzupełnione oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dpo.pl@henkel.com.

Henkel Polska informuje Użytkowników będących konsumentami o istnieniu platformy ODR służącej do polubownego i pozasądowego załatwienia sporów (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

1.6. Wyłączenie odpowiedzialności

Henkel Polska nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy;
c) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Warunków Korzystania lub zasadami współżycia społecznego;
d) niedostępność Serwisu spowodowaną działaniem siły wyższej, a także działaniami lub zaniechaniami Użytkownika;
e) szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika, lub w związku z nieuprawnionym dostępem do konta Użytkownika, lub w związku z działaniami, będącymi wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika lub ze względu na naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa lub Warunków Korzystania.

1.7. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: askteamclean.pl@henkel.com, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej przesłania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację, chyba że reklamujący zażąda innej dostępnej formy. 

1.8. Zmiana Warunków Korzystania

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Warunków Korzystania z ważnych przyczyn, w szczególności:

a) gdy zmiana Warunków Korzystania jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie konkretnego postanowienia Warunków Korzystania za niedozwolone;
b) w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunków lub zasad świadczenia Usług;
c) w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu zmienionych Warunków Korzystania. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionych Warunków Korzystania. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dpo.pl@henkel.com.

2. Prawo autorskie

Informacje zamieszczone na naszych stronach internetowych (zawartość, struktura) są chronione prawem autorskim. Zakazane jest zwłaszcza ich powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne. Kopiowanie i użytkowanie – również we fragmentach - dozwolone jest (z wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Henkel Polska. Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstu, materiałów graficznych lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie lub rozpowszechnianie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Henkel Polska (wyjątek stanowi materiał zdjęciowy i informacje prasowe przedstawione na stronach Internetowego Biura Prasowego, ale tylko do celów redakcyjnych). Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Henkel Polska z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa powyżej. Materiały zdjęciowe Henkla i informacje prasowe udostępnione na stronach Internetowego Biura Prasowego mogą być wykorzystywane tylko do celów redakcyjnych. Materiały zdjęciowe Henkla, które dla celów redakcyjnych są powielane i/lub elektronicznie udostępniane osobom trzecim, muszą być opatrzone zastrzeżeniem: “Copyright Henkel Polska Sp. z o.o., rok, Wszystkie prawa zastrzeżone“. To samo dotyczy informacji prasowych Henkla opatrzonych przez nas wyżej wymienionym zastrzeżeniem. Przedruki są wolne od opłat. Prosimy jednak o przesłanie jednego egzemplarza dowodowego (na adres: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Henkel Polska sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa). 

3. Znaki towarowe

Owalne logo Henkla oraz wszystkie nazwy produktów i/lub ich wizerunki znajdujące się na niniejszych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi Henkel AG & Co. KGaA, jej spółek zależnych, powiązanych lub licencjodawców. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub naruszenie tych znaków jest zabronione i stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji. 

4. Wyłączenie odpowiedzialności Henkel za treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich

Strony internetowe Henkel posiadają powiązania (tzw. “hiperlinki“) do stron internetowych osób trzecich, których treść nie jest w pełni znana Henklowi. Henkel pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Nasze linki do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji. Nie identyfikujemy się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach powiązanych. Zwłaszcza zaś nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich.

Właściciel stron internetowych, do których istnieje powiązanie (hiperlink) ze strony Henkla, ponosi wyłączną odpowiedzialność zarówno za treść swojej strony, jak i za oferowane tam produkty oraz za realizacje zamówień.

Henkel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych, dokonanych na tej stronie.

W przypadku zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem i danym właścicielem strony internetowej względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak przypadku do umowy pomiędzy Henklem, a użytkownikiem. Prosimy uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie internetowej.

To zastrzeżenie dotyczy wszystkich linków wyświetlanych na stronie henkel.com oraz zawartości stron internetowych, do których użytkownik jest przekierowany przez takie linki.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelka odpowiedzialność Henkla z tytułu szkód wynikających z korzystania z niniejszej witryny, niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego, jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. W takim stopniu, w jakim istnieje obowiązkowa odpowiedzialność Henkla wskutek naruszenia istotnych obowiązków umownych, ogólna kwota jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do odszkodowania za szkody rzeczywiste. Nie narusza to zakresu odpowiedzialności Henkla wynikającego z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt lub udzielonych gwarancji oraz odpowiedzialność wobec konsumentów. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała danej osoby. Henkel dokłada ogromnych starań, aby jego strony internetowe były wolne od wirusów, jednakże nie możemy zagwarantować ich całkowitego braku. Z tego względu, przed pobraniem dokumentów i danych zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy). Henkel nie gwarantuje, że usługi oferowane na jego stronach internetowych są wolne od wad lub błędów, ani nie gwarantuje ich dostępności. 

6. Prognozy i plany

W serwisach internetowych można znaleźć prognozy i plany dotyczące przyszłego rozwoju Henkla, sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże rezultaty faktycznie osiągnięte przez firmę mogą się zdecydowanie różnić od wcześniejszych prognoz gdyż ma na nie wpływ cały szereg czynników związanych z działaniami konkurencji oraz procesami makroekonomicznymi, pozostającymi poza wpływem Henkla. O ile nie wynikałoby to z prawnych zobowiązań, Henkel nie ma intencji ani możliwości aktualizowania wszystkich prognoz zamieszczonych na tej stronie internetowej. 

7. Produkty Henkla

Produkty/marki przedstawione w prezentacji internetowej są przykładowymi produktami/markami Henkla. Henkel nie może jednak udzielić gwarancji, że przedstawiony produkt/marka jest aktualnie dostępny w Polsce. 

Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie w stosunku do niniejszych Warunków Korzystania jest niniejszym wyraźnie wyłączone. W takim zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy właściwego prawa, wszelkie spory dotyczące niniejszej witryny internetowej będą rozstrzygane w Warszawie. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania jest lub stanie się nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałych postanowień. 

Załącznik nr 1 - Wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Oznaczenie Usługodawcy: Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa

 Oznaczenie Użytkownika: _______________________________________________,

Adres e-mail:  _______________________________________________,

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług elektronicznych polegającej na ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Uwagi/Uzasadnienie (opcjonalne):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data, podpis: _______________________________________________